Pravidlá reklamácie

Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

1. Úvodné podmienky
Tieto záručné podmienky upravujú vzťah medzi Godár OK-TREND s.r.o. ako dodávateľom a odberateľom a dopĺňajú kúpnu zmluvu resp. faktúru.
Vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom - právnickou osobou sa riadia obchodným zákonníkom.
Vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom - fyzickou osobou sa riadia obchodným zákonníkom.
Kupujúci prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok odberom tovaru u predávajúceho.

2. Kontrola tovaru pri prevzatí
V prípade zasielania tovaru kuriérom UPS alebo Slovenskou Poštou je kupujúci povinný tovar prehliadnuť pri preberaní zásielky. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie alebo nekompletnosť tovaru, je nevyhnutné spísať s prítomným kuriérom UPS škodový zápis. Je potrebné kontaktovať na email. pavol.godar@subject.sk .

3. Záručná doba a podmienky
Záručná doba začína plynúť dnom vystavenia dodacieho listu resp. faktúry.
Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť chyba alebo poškodenie tovaru oznámené a nároky vyplývajúce z poškodenia tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na reklamáciu.
Niektoré výrobky sú dodávané so spotrebným materiálom, ktorého záruka je uvedená v záručnom liste priloženom v produkte. Uvedená doba je označením obdobia, počas ktorého výrobca zaručuje bezproblémové použitie výrobku.

Záruka kompatibility distribuovaných počítačových komponentov nie je garantovaná distribútorom, mimo kombinácií garantovaných priamo výrobcom.
Takmer každý výrobca má vlastné záručné podmienky, ktoré sú dodávané spolu s tovarom alebo sú uverejnené na internetovej stránke výrobcu. Každý zákazník by sa mal oboznámiť s konkrétnymi záručnými podmienkami najneskôr pri kúpe tovaru, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam. Zákazník je povinný riadiť sa týmito záručnými podmienkami.
Pre uplatnenie prípadnej záručnej opravy je Zákazník povinný uchovať si záručný list priamo od výrobcu resp. oficiálneho distribútora pokiaľ je pribalený priamo v balení tovaru.

4. Zasielanie a prebratie tovaru na reklamáciu
Kupujúci je povinný zasielať tovar v takom balení, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy.
Odporúčame zasielať poškodený tovar v originálnom balení, antistatických obaloch a pod. Ak dôjde k poškodeniu počas prepravy pri reklamácii, poškodený tovar nebude podliehať záručnej oprave. Za vzniknuté škody nenesieme zodpovednosť.
Kupujúci je povinný priložiť príslušnú faktúru prípadne dodací list ak bol vystavený a presný popis poškodenia tovaru.
Takmer každý výrobca má na svojej www stránke uvedené záručné podmienky. Odporúčame kupujúcim, aby sa s nimi oboznámili pri kúpe tovaru.
Ak výrobca zriadil autorizované servisné stredisko, kupujúci vybavuje reklamáciu priamo prostredníctvom tohto autorizovaného servisného strediska. Zoznam servisných stredísk je uvedený nižšie. Kupujúci súhlasí, že v prípade reklamácie bude riešiť túto priamo s autorizovaným servisným strediskom.

5. Pozáručné opravy tovaru - neuznanie reklamácie v záručnej lehote
Kúpou tovaru kupujúci súhlasí s tým, že tovar nepodlieha záručnej oprave, alebo výmene, a predávajúci nie je povinný riešiť reklamáciu ak bol tovar poškodený nasledovne:
Mechanicky
Násilným otváraním, neodborným zásahom
Živelnou pohromou
Zariadenie nebolo prevádzkované podľa štandardných prevádzkových podmienok
Bola poškodená garančná nálepka, odstránená plomba
Bolo strhnuté, poškodené alebo prelepené sériové číslo, nálepka pamätí
Neručíme za škody spôsobené poruchou zariadenia (strata dát a pod.)
Neručíme za nesprávny chod zariadenia, ak jeho inštalácia nebola uskutočnená riadne a oprávnenou osobou.

6. Odstránenie Závady
Počas záručnej doby zaistí predávajúci, alebo autorizované servisné stredisko odstránenie Závady.
Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť neopraviteľný výrobok výrobkom identickým, novým, alebo výrobkom, ktorého technické parametre plne nahradia neopraviteľný výrobok.
V prípade výmeny sa nepredlžuje záruka, ale pokračuje pôvodná. Záruka sa predlžuje len o čas, počas ktorého bol tovar na reklamačnom oddelení.
V prípade, že sa jedná o starší produkt, ktorý je už na trhu nedostupný, reklamácia bude vybavená adekvátnou náhradou, alebo bude vystavený dobropis vo výške aktuálnej ceny adekvátnej náhrady, ktorá bude stanovená reklamačným oddelením.
V prípade, že kupujúci požiada o reklamáciu poškodeného výrobku (bod 5.), nejedná sa o záručnú reklamáciu, ale o “ podmienečnú reklamáciu “ a doba vybavenia závisí od dodávateľa. V prípade, že výrobca neuzná reklamáciu ako oprávnenú záručnú opravu, budú všetky náklady spojené s vybavením reklamácie vyfakturované kupujúcemu a tovar bude kupujúcemu vrátený až po uhradení spomínaných nákladov.
V prípade, že si kupujúci neprevezme reklamáciu do 90 dní odo dňa jej vybavenia, bude mu účtované skladné 2 €/deň.

7. Spotrebný materiál
Do tejto kategórie patria všetky žiarovky, výbojky, batérie, náplne do tlačiarní (tonery, cartridge), pásky.
Na spotrebný materiál je zvyčajne poskytovaná záruka 6 – 12 mesiacov pokiaľ v balení, alebo v záručných podmienkach nie je pre konkrétny produkt uvedené inak.

 

8. Postup reklamácie v záručnej dobe

Pri poškodení tovaru napíšete mail na pavol.godar@subject.sk. Do predmetu napíšete číslo faktúry ktorá Vám bola vystavená. Do textu napíšete stručný popis závady ku konkrétnemu tovaru.

Poškodený tovar môžete doručiť poštou alebo osobne. Tovar treba riadne zabaliť, najlepšie do pôvodného balenia. Do balenia treba priložiť pôvodnú kópiu faktúry alebo dodacieho listu.

Reklamačné oddelenie

Pavol Godár

Fábryho 34
951 01
Štitáre
Telefón: +421 911 193 851
E-mail: pavol.godar@subject.sk
Skype: pavol.godar
Godár OK-TREND s.r.o.
IČO: 47 894 555
DIČ: 2024132352
IČ DPH: SK2024132352

Dodávateľ Godár OK-TREND s.r.o. ma 30 dňovú lehotu na podanie reklamačnej správy – vyjadrenie reklamácie k poškodenému tovaru.

Platné od: 01.01.2013, verzia: 1.0.0